Zampouris

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας

 

Εισαγωγή

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») αφορά στην ιστοσελίδα μας και τη χρήση της από τους εισερχόμενους σε αυτή επισκέπτες / χρήστες.

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων. Για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού εκδόθηκε στην Ελλάδα ο Ν. 4624/2019. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και το διακριτικό τίτλο «ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ Α.Ε.» (εφεξής χάριν συντομίας η «Εταιρεία») αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 («Κανονισμός»), τον Ν. 4624/2019 και τον Ν. 3471/2006 και αποδίδει μεγάλη σημασία στη σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Για τον λόγο αυτό έχει εκπονήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο λειτουργίας της. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά την παρούσα Πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων του.

 

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας – Ορισμοί

 

Προσωπικά δεδομένα: Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») και που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο.  Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κλπ), φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, καλούντες και καλούμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί, παραλήπτες μηνυμάτων SMS/MMS, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, στοιχεία τραπεζικών / χρεωστικών/ προπληρωμένων καρτών σας, και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

 

Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων: Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Eν προκειμένω, Υποκείμενα των δεδομένων είναι οι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εν προκειμένω, Υπεύθυνη επεξεργασίας είναι η Εταιρεία με την επωνυμία «ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και το διακριτικό τίτλο «ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Καλοχώρι, Κτηματική Περιοχή, Εχεδώρου / Θεσσαλονίκης, T.K. 57009), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 038404605000 και με Α.Φ.Μ. 099774621, τηλ: +30 2310753551)

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

 

Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό, να συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Αρχή») και να αποτελεί σημείο επικοινωνίας με την Αρχή, καθώς και με τα υποκείμενα των δεδομένων.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων είναι τα εξής:

E-mail: [email protected]

Τηλ.: +30 2310753551

 

Εκτελών την επεξεργασία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

 

Αποδέκτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες.

 

Εποπτική Αρχή: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό

 

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε σύμφωνα με τη νομοθεσία τα προσωπικά δεδομένα σας όταν περιηγήστε στην ιστοσελίδα μας και όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να λάβετε πληροφορίες, ή υπηρεσίες ή για να προβείτε σε αγορές. Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σας με την αποδοχή όρων χρήσης και της παρούσας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, όπως:

  • Όταν επισκέπτεσθε ιστοσελίδες μας μέσω της οποίας συλλέγουμε, με ρητή συγκατάθεσή σας, μέσω cookies πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (ΙΡ), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας (browser) κλπ.
  • Όταν μας στέλνετε email, ή συμπληρώνετε αίτηση ή παραγγελία
  • Όταν επικοινωνείτε με τα γραφεία μας ή με το προσωπικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας, και με το τηλεφωνικό μας κέντρο, είτε για αγορές είτε για έκφραση γνώμης, παραπόνων, ή σχολίων σας.
  • Όταν μας στέλνετε την ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και λεπτομέρειες κατ’ οίκον παράδοσης της παραγγελίας σας.
  • Όταν αγοράζετε ένα προϊόν και/ή υπηρεσία για να ελέγξουμε την ηλικία σας και να διαπιστώσουμε εάν επιτρέπεται κατά νόμο να συμβληθείτε έγκυρα μαζί μας ή εάν χρειάζεται συναίνεση ή υπογραφή των γονέων και κηδεμόνων σας.
  • Όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή να ανανεώνετε τις προτιμήσεις σας ή κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και έρευνες.
  • Όταν λαμβάνουμε έγγραφα, αιτήματα, παραγγελίες, δικόγραφα, εντάλματα κλπ τρίτων φορέων, όπως εποπτικές, εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές αρχές, για την διερεύνηση εγκλημάτων και την προστασία σας έναντι απάτη ή καταπολέμησης κάθε μορφής εγκληματικότητας και αποτροπής προσβολής εννόμων αγαθών (προστατευόμενα πνευματικά έργα, λογισμικό, μουσική).

 

Επιπλέον, συλλέγονται cookies, στην επεξεργασία των οποίων έχετε συγκατατεθεί. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας.

 

Εφόσον μας έχετε δώσει έγγραφη συγκατάθεση ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σας μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, μετά από ανθρώπινη παρέμβαση του εμπορικού μας τμήματος, ώστε να προβάλουμε διαφημίσεις σχετικές με τις προφανείς προτιμήσεις σας, στην ιστοσελίδα μας ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα.

 

Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

 

Η Εταιρεία δεν επιτρέπει τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας για μετάδοση μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam). Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους πελάτες μας τα οποία χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης ιστοσελίδων. Δεν επιτρέπουμε με κανέναν τρόπο, τη συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γενικών πληροφοριών των πελατών και των συνδρομητών μας, μέσω της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας. Δεν επιτρέπουμε και δεν εξουσιοδοτούμε καμία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπου που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει σύννομα τις υπηρεσίες μας.

 

Αν θεωρήσουμε πως γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουμε μηνύματα από ένα συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μια διεύθυνση ΙΡ. Έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, ο οποίος κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μεταδίδει ή συνδέεται με τη μετάδοση οποιωνδήποτε μηνυμάτων που παραβιάζουν την παρούσα πολιτική.

 

Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

 

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους («links») που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων φορέων, όπως ενδεικτικά, εταιρειών τηλεπικοινωνιών, παροχής περιεχομένου, παραγωγών θεαμάτων, επαγγελματιών, παροχών υπηρεσιών μεταφοράς, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών κτλ, οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς, και τις οποίες δεν ελέγχουμε, όπως προαναφέραμε. Συνεπώς, εμείς δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.

 

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

 

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ του Κανονισμού, καθώς τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, αλλά και για τη βελτιστοποίησή του και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων. Χρησιμοποιούμε πάντα τις πληροφορίες σας για τους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας (κατά το άρθρο 6 ΓΚΠΔ), κατά περίπτωση, με τη ρητή συγκατάθεσή σας που μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, ή για την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικής σχέσης μαζί σας , ή για την εξυπηρέτηση έννομου συμφέροντός μας ή για την προάσπιση ζωτικού σας συμφέροντος. Ούτως, κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τα ανωτέρω και στις προαναφερόμενες περιπτώσεις η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι δυνατόν ανάλογα με την περίπτωση να θεμελιώνεται σε μία από τις παρακάτω νομικές βάσεις, κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας:

α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

β) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

γ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης.

δ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να πραγματοποιηθούν ενέργειες κατ’ αίτηση του Υποκειμένου των δεδομένων κατά το προσυμβατικό στάδιο.

ε) Η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Υποκειμένου των δεδομένων.

 

Αποδέκτες

 

Η Εταιρεία μας διαβιβάζει δεδομένα σε άλλους δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς μόνο στον απαιτούμενο βαθμό για την ικανοποίηση αιτήματός σας, την εκτέλεση νομικών υποχρεώσεών και καθηκόντων της, και για την επίτευξη σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας (υπαλληλικό προσωπικό, συνεργάτες τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών, συνεργάτες λογισμικού και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στην ιστοσελίδα μας) αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς, με τους οποίους υφίσταται έγγραφη συμβατική σχέση και οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να τηρούν καθήκον εχεμύθειας και να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα σας. Επιπλέον, έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

 

Ασφάλεια δεδομένων

 

Λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση (https://) και μέτρα ψηφιακής ασφαλείας δεδομένων (antivirus, firewall) για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

 

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων εξαρτάται πρωτίστως από τον σκοπό της επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας μας διατηρούνται για την ελάχιστη δυνατή περίοδο, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, χρόνο μετά την παρέλευση της οποίας τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας εκτός εάν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική υποχρεωτική περίοδος διατήρησης. Ούτως, όσον αφορά στα δεδομένα της περιήγησής σας και στην απάντηση σε υποβαλλόμενα αιτήματα, τα σχετικά στοιχεία τηρούνται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη διεκπεραίωση του αιτήματος. Όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

 

Γενικές αρχές προστασίας δεδομένων

 

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εφαρμόζουμε με συνέπεια τις κάτωθι γενικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες:

α) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία («αρχή της νομιμότητας και της αντικειμενικότητας»).

β) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται μόνο για περιορισμένους, σαφώς προσδιορισμένους και νόμιμους σκοπούς, η δε επεξεργασία τους δεν πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς («αρχή του περιορισμού του σκοπού»).

γ) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κατάλληλα, σχετικά και όχι υπερβολικά σε σχέση με το σκοπό που δικαιολογεί την επεξεργασία τους («αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων»).

δ) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και επικαιροποιούνται, όταν αυτό είναι απαραίτητο («αρχή της ακρίβειας»).

ε) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διατηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για την επεξεργασία τους («αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης»).

στ) Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με σεβασμό στα δικαιώματα του Υποκειμένου επεξεργασίας, ιδίως στο δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης του Υποκειμένου στα δεδομένα που το αφορούν («αρχή της διαφάνειας»).

ζ) Ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για την προστασία είτε από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία είτε από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά («αρχή της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας»).

η) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται σε άλλες χώρες, οι οποίες δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων του Υποκειμένου («αρχή της ασφαλούς διαβίβασης»).

 

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

 

Η Εταιρεία διευκολύνει τα Υποκείμενα των δεδομένων να ασκούν τα δικαιώματα τους τα οποία εν συντομία επεξηγούνται εδώ:

 

Δικαίωμα πρόσβασης:

 

Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, ανά πάσα στιγμή, επιβεβαίωση για το εάν και κατά πόσο τα προσωπικά δεδομένα του υποβάλλονται σε επεξεργασία και, σε καταφατική περίπτωση, μπορεί να ζητήσει αντίγραφο αυτών ή και να ενημερωθούν για το σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτών, την περίοδο αποθήκευσής τους, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

 

Δικαίωμα διόρθωσης:

 

Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αιτηθεί τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επίσης, έχει το δικαίωμα να αιτηθεί τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Περαιτέρω, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να ανακοινώνουμε κάθε διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη, στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να ενημερώνουμε το Υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον ζητηθεί από αυτό.

 

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»):

 

Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 18 του ΓΚΠΔ και του αρ. 34 του Ν. 4624/2019 τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν σε ορισμένες περιπτώσεις.

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

 

Το Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υπό τις προϋποθέσεις του αρ. 21 ΓΚΠΔ. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

 

Δικαίωμα εναντίωσης:

 

Το Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εναντιωθεί, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στην περίπτωση που αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από την Εταιρεία. Μόλις ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία, εκτός εάν αποδεικνύεται η ύπαρξη νόμιμων και επιτακτικών λόγων για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του Υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

Δικαίωμα φορητότητας:

 

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων εφαρμόζεται όταν η επεξεργασία αυτών βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου ή σε σύμβαση ή διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

 

Επικοινωνία – Άσκηση δικαιώματος

 

Για οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με την παρούσα Πολιτική, οι επισκέπτες / χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικά στο +30 2310753551. Τα ως άνω δικαιώματά σας μπορείτε  να ασκήσετε, με τους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία και ειδικά ο GDPR και ο ν.4624/2019,  υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].  Εφόσον ασκείτε το δικαίωμα στην πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας θα πρέπει να μας δώσετε λίγο χρόνο για να τα συγκεντρώσουμε. Τυχόν αντίγραφα των δεδομένων σας, σας κοινοποιούνται χωρίς κόστος, εκτός αν κρίνουμε ότι τα αιτήματά σας είναι επαναλαμβανόμενα και ασκούνται καταχρηστικά.

 

Σε περίπτωση άσκησης οιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του μέλους η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματός σας εντός (1) ενός μηνός από την ημερομηνία της έγκυρης υποβολής του, ενώ αν χρειαστούμε περισσότερο χρόνο, θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά. Διευκρινίζεται ότι για να θεωρείται έγκυρη η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων είναι δυνατό να απαιτείται η ταυτοποίησή σας, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα, για τα οποία ζητείται κάποια από τις παραπάνω ενέργειες, πράγματι ανήκουν στο φυσικό πρόσωπο που ασκεί το συγκεκριμένο δικαίωμα.

 

Δικαίωμα καταγγελίας:

 

Σε περίπτωση που είστε δυσαρεστημένοι από τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας και θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σας έχετε σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016 το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail): [email protected]. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: www.dpa.gr .

 

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

 

Η Εταιρεία («ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και να αναρτά την τροποποίηση αυτή εδώ.

Χρησιμοποιώντας το Dark Theme,

εξοικονομείς 15% ενέργεια